Quạt năng lượng mặt trời

-59%
500.000 1.180.000 
-95%
50.000 1.030.000 
-95%
50.000 1.075.000